รีบเช็กเลยกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส 1 หมื่นผ่อนเดือนละ 400

สินเชื่อฉุกเฉินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1 โครงการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ cd 19 สามารถกู้ได้

ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเ งิ นอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิ ดจากเหตุสุจริตและจำเป็นให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่า แยกการทำกินอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ cd 19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

เงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วงเ งิ น: 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

เงื่อนไขการชำระคืน: กำหนดชำระคืนเ งิ นกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเ งิ นต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้

รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด

ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด

ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด

วิธีลงทะเบียน: ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555

Leave a Reply

Your email address will not be published.